Next Up Previous Contents Index
Next: Units of Dry Up: Units and Conversion Previous: Units of Length

Units of Weight (Avoirdupois)

  Ounce Pound Ton
Ounce 1 1/16 1/32000
Pound 16 1 1/2000
Ton 32000 2000 1

  Gram Kilogram Metric Ton Stone
Ounce 28.34952 0.02835 2.835x10-5 1/224
Pound 453.5924 0.453592 0.000454 1/14
Ton 907184.7 907.1847 0.907185 142.8571


By John Walker